x

MAKALELER
Makaleler

 

1992

1. “Halit Ziya Uşaklıgil’in ‘Mensur Şiirleri’nde Dil ve Üslup”, Kızılırmak, S. 11, (Sivas), Kasım 1992, s. 28-31.
2. “Saltuk-nâme’nin Giriş Kısmına Göre Sarı Saltuk’un Şeceresi ve Anadolu’daki Bazı Şehirlerin Müslüman Türkler Tarafından Fethi”, Revak, (Neşriyat: Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü), Sivas, 1992, s. 83-91.

1994

3. “Bahtiyar Vahapzâde’nin Türkçeciliği”, Türk Edebiyatı, S. 246, Nisan 1994, s. 47-50.
4. “Halit Ziya Uşaklıgil’in Mensur Şiirlerinden; ‘Mezardan Sesler’ “, Academia, S. 1, Sonbahar 1994, s. 38-43.

1996

5. “Eski Türkiye Türkçesinde ‘Ola’ Edatı”, Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 2, Sivas, 1996, s. 177-186.
6. “Azerbaycan Türkçesinin Tarihî Geçmişi ve Bugünü”, Türk Dünyası Araştırmaları, S. 105, Aralık 1996, s. 173-180.

1997

7. “Danişmend Gazi ve Şehadeti”, Tarih ve Medeniyet, S. 34, Ocak 1997, s. 24-27.
8. “Ordu ve Yöresinde Su Değirmenleri”, Türkiye İş Bankası Kültür ve Sanat, S. 33, Mart 1977, s. 45-49.
9. “Ordu ve Yöresinde Serendiler”, Türkiye İş Bankası Kültür ve Sanat, S. 36, Aralık 1977, s. 42-45.

1998

10. “İnan- Fiili Üzerine”, Türk Dili, S. 555, Mart 1998, s. 200-204.
11. “Saltuk-nâme’nin Yeni Bulunun Altıncı Nüshası Üzerine”, Bilge, S. 15, Kış 1998, s. 58-61.
12. “Giresun ve Ordu Yöresi Ağızları Üzerine”, Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 7, Sivas 1998, s. 139-166.
13. “Ordu yöresinde Su Değirmenleri ve İlgili Terimler”, Türk Halk Kültürü Araştırmaları 1997, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1998, s. 28-46.
14. “Ordu Yöresinde Nakışlı Çoraplar”, Türkiye İş Bankası Kültür ve Sanat, S. 40, Aralık 1998, 48-52.

1999

15. “Orta Karadeniz Bölgesi Ağızlarında Nazal N (ñ) Sesi”, TDAY Belleten 1999/I-II, Ankara 2003, s. 51-58.
16. “Şalpazarı, Giresun ve Ordu Yöresi Ağızlarında Kullanılan Zarf-Fiil Ekleri”, Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 8, Sivas 1999. s. 313-334.
17. “Ordu Yöresi Çepni Kilimleri”, (Metin YERLİ ile), Erdem, C. 10, S. 28, Ankara 1999, s. 101-110.

2000

18. “Türkiye’de Yayımlanan İngilizce ve Almanca Gazetelerde Yer İsimlerinin Yazılışı Üzerine”, Türk Yurdu, C. 20, S. 146, Ağustos 2000, s. 38-39.
19.“Orta Karadeniz Ağızlarında ‘-DIr/-DUr’ Ekiyle Yapılan Çekimler”, Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 9, Sivas 2000, s. 175-189.

2001

20. “2002 Yılı Türkçe Yılı Olmalıdır”, Türk Yurdu, C. 21, S.162-163, Şubat-Mart 2001, s. 125-127.
21. ” ‘Yılkı’ kelimesi Üzerine”, Türk Dili, S. 593 , Mayıs 2001, s. 538-541.
22. “Ordu Yöresinde Kültür Varlıkları”, Dünden Bugüne Ordu İli, Konya 2001, s. 59-86.

2002

23. “Dergi, Gazete ve Turist Rehberlerinde Türkiye’deki Yer İsimlerinin Yazılışı Üzerine”, Karaman Dil-Kültür ve Sanat Dergisi, Ankara, Mayıs 2002, s53-55.
24. “Değirmen Kelimesi Üzerine”, Türk Dili, S. 607, Temmuz 2002, s. 209-213.
25. “Horan Kelimesi Üzerine”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten, S. 2002/II (Basım Aşamasında).

2003

26. “Serendi/Serender Kelimesi Üzerine“, Türk Dili, S. 617, Mayıs 2003, s. 443-447.
27. “Trabzon Yöresinde ‘Kurt Dede’ ve Tarihî Bağlantısı”, Türk Kültürü, S. 481-482, Mayıs-Haziran 2003, s. 193-200.
28. “Türkçe Sahibini Arıyor”, Türk Yurdu, S. 192, Ağustos 2003, s. 17-24.
29. “Türk Kültüründe Yeni Gün (Nevruz) ve Tarihî Alt Yapısı”, Bilge, S. 36, Ankara 2003, s. 14-24.
30. “Türkçede Gereklilik Kipleri ve Anlamdaşları”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 2003/I, TDK yay, Ankara 2006, s. 11-22.

2004

31. “Trabzon ve Yöresinde Ahşap Camiler”, Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi (Gazi Üniversitesi), Bahar 2004, S. 29, s. 168-188.
32. “Bir Coğrafî Bölge Olarak Canik ve Tarihi Alt Yapısı“, Silâhlı Kuvvetler Dergisi, S. 380, Nisan 2004, s. 66-77.
33. “Trabzon ve Yöresinde Serenderler”, Erdem, C. 14, S. 41, Eylül 2004, s. 99-118.
34. “Eski Türkiye Türkçesinde Tasvir Fiilleri”, Zeynep Korkmaz Armağanı, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2004, s. 103-116.

2005

35. “Trabzon ve Yöresinde Kemençe”, Karadeniz Araştırmaları, S. 4, Kış 2004, s. 79-90.
36. “Çokluk Eki +(I)t / +(U)t Üzerine”, Türk Dili, S. 647, Kasım 2005, s. 437-441.

2006

37. “Die Blume der Unsterblichkeit”, Anthologie: Du verleihst ihm Flügel nur durch einen Kuss / Eine Anthologie zum Thema Liebe, (Ülker ŞEN ile), (Çev. İbrahim ÖZBAKIR), Zwiebelzwerg Verlag, Willebadessen 2006, S. 38-41.
38. “Padischah und das Salz”, Anthologie: Du verleihst ihm Flügel nur durch einen Kuss / Eine Anthologie zum Thema Liebe, (Ülker ŞEN ile), (Çev. İbrahim ÖZBAKIR), Zwiebelzwerg Verlag, Willebadessen 2006, S. 26-27.
39. “Trabzon Yöresinde Destan Kültürü ve Tarihi Alt Yapısı”, Turkish Studies, S. I, 2006, s. 29-44.
40. “Türk Kültüründe Destan ve Battal Gazi Destanı”, Turkish Studies, S. I, 2006, s. 107-159.

2007

41. “Ordu İlinin Eski Adı ‘Kotyora’ ve Tarihî Alt Yapısı”, Turkish Studies, S. 2, 2007, s. 179-184.
42. “Türk Destanlarında Çorum”, The Journal of International Social Research, Volume 1, Issue: 1, 2007, s. 72-82.

2008

43. “Avrupa’da Yaşayan 0-6 Yaş Grubu Türk Çocuklarına Türkçe ve Türk Kültürünün Öğretilmesinde Kullanılabilecek bir Metaryal: Türk Ninnileri”, The Journal of International Social Research, Volume 1, Issue: 5, 2008, s. 224-240.
44. “Türk Ninnilerinin Dili”, Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN Armağanı, Akçağ yay., Ankara 2008, s. 286-300.

2009

45. “Türk Tarihinin ve Kültürünün Kaynağı Olarak Kaya Üzeri Resimler (Petroglifler) ve Yazılar”, Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, 2009/I, Vol. 1, No. 1, s. 5-19.

 

 

 

 

Copyright © Prof. Dr. Necati Demir – www.necatidemir.net / www.necatidemir.tk Tüm hakları saklıdır.